EXPEDIENTE SELECCIÓN FUNCIONARIO INTERINO TÉCNICO DE ADMINISTRACION XERAL

DESENVOLVEMENTO DOS EXERCICIOS FASE OPOSICIÓN

PRIMEIRO EXERCICIO

Advertido erro no anuncio da valoración do PRIMEIRO EXERCICIO procédese á publicación correcta da valoración de dito exercicio:

No Auditorio do Concello de Valga, sendo as 10.00 horas do día 13 de decembro de 2018, reúnense, as seguintes persoas, todas elas membros do Tribunal encargado de valorar as probas selectivas para cubrir a praza de FUNCIONARIO INTERINO, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL vacante nesta Corporación.

— JUAN JOSÉ VIDAL VILANOVA, Presidente do Tribunal.

— JUAN MANUEL SALGUERO DEL VALLE, Secretario do Tribunal.

— BEATRIZ OVEJA VILLAFAÑE, Vogal do Tribunal.

— MARIA TERESA ESCUDERO BARRAL, Vogal do Tribunal.

— ROSA ANA GARCÍA FERNÁNDEZ, Vogal do Tribunal.

De conformidade coas bases reguladoras da convocatoria da devandito praza, e previa convocatoria debidamente efectuada, procédese á realización e posterior avaliación do primeiro exercicio fase de oposición consistente enconsistente en responder por escrito, nun tempo máximo de 180 minutos, un cuestionario tipo test de 80 preguntas, con catro respostas alternativas, sendo só unha delas correcta.

Tamén haberá que responder 10 preguntas adicionais de reserva, que se valorarán, no caso de que se anulen alguhnas das 80 preguntas do cuestonario tipo test.

O exercicio será cualificado de 0 a 20 puntos, sendo necesario alcanzar un mínimo de 10 puntos para superalo. Os aspirantes que non alcancen dita puntuación serán eliminados.

A puntuación calcularase de acordo cos seguintes criterios:

-Por cada resposta correcta: 0,25 puntos.

-Por cada resposta incorrecta: descontarase 0,05 puntos.

-Respostas en branco ou nulas non puntúan.

Rematada a realización do exercicio procédese á súa valoración co seguinte resultado:

1.-CHAPELA GALLEGO, MARÍA DOLORES    13,90 puntos

2.-ERMO SANCHES, DANIEL                       6,85 puntos

3.-MEZQUIRIZ MIGUEL, LAURA                  14,05 puntos

4.-PAZ GONZÁLEZ, SARA                           6,35 puntos

5.-PIÑEIRO GONDAR, BEATRIZ                   7,225 puntos

6.-SERANTES ÁLVAREZ, LUIS                      5,15 puntos

7.-VARELA CARBALLUDE, EULALIA             9,30 puntos

Posteriormente, este Tribunal acorda o anuncio do resultado deste primeiro exercicio, xunto coa plantilla de corrección, a través da páxina web do Concello e o taboleiro de anuncios da Corporación, € convoca aos aspirantes que acadaron un minimo de 10 puntos no primeiro exercicio, e que se relacionan a continuación, para a realización do segundo exercicio da fase de oposición que terá lugar o vindeiro día 17 de xaneiro de 2019 (xoves) ás 10:00 horas no Salón de Plenos da casa do Concello.

ASPIRANTES CONVOCADOS REALIZACIÓN SEGUNDO EXERCICIO:

1.-CHAPELA GARCÍA, MARÍA DOLORES      13,90 puntos

2.-MEZQUIRIZ MIGUEL, LAURA                 14,05 puntos

 

O SECRETARIO DO TRIBUNAL

Resolución completa coa plantilla de respostas

boton auditorio

boton edificio usos admin

boton casa cultura

boton codi

boton facebookboton twitter   boton youtube

boton cita previa sede

boton sede electronica

boton bella otero

boton rueiro

boton tokapp

boton directorio

boton tempo

Volver