Accessibility Tools

A AUGA

 

O RÍO ULLA

O río Ulla é, pola súa importancia histórica, o grande protagonista.

Vertebrador de moitos dos capítulos que marcaron a Historia, non só de Galicia, senón da Península, foi utilizado ao longo dos tempos por distintos pobos tanto para o intercambio comercial e cultural (dende época prerromana) como para invasións e saqueos de pobos viquingos. Quizais o feito máis coñecido, e que condicionou o devir de Europa, foi o traslatio do apóstolo Santiago do que se mantén o recordo en forma de cruceiro (pertencente a un Vía Crucis do Ulla) na praia fluvial de Vilarello.

Este río non só ten importancia histórica, tal e como demostra Rede Natura 2000, xa que se atopa dentro desta protección ecolóxica europea da biodiversidade. Garántese deste xeito a conservación de vexetación como carriza, xuncos e pasteiros, adaptada  a distintos graos de salinidade.

O RÍO LOURO

Aínda que ten o seu nacemento en Ribocias (Caldas de Reis), o río Louro, con gran presenza nas Cernadas, transcorre logo case paralelo ao río Valga ata desembocar no Ulla.

O RÍO VALGA

O río Valga, cun curso bastante accidentado, nace no lugar de Monte Rosada e desemboca no Ulla. No seu curso rega dende as zonas elevadas de Martores ou Chenlo ata as zonas agrícolas de Campaña, deixando ao seu paso dúas fermosas fervenzas entre Raxoi e Parafita.

A HUMANIZACIÓN DA PAISAXE

OS MUÍÑOS

Os muíños valgueses aparecen dispersos polo concello e, na memoria colectiva, quedan os seus anos de esplendor.

Estes muíños pódense encadrar nas tipoloxías seguintes: o muíño cubo, que almacena a auga e logo lle vai dando saída facendo que se accione o mecanismo, e o de canle, que emprega o fluxo e forza directa do caudal de auga para mover o rodicio.

Exemplos de ámbalas dúas tipoloxías pódense atopar na contorna das fervenzas do río Valga. Entre un magnífico bosque de ribeira poboado con freixos, ameneiros, bidueiros e abraiantes fieitos. Estes muíños fannos ver a harmonía coa natureza e o aproveitamento que, no pasado recente, xa se fixo das enerxías renovables.

AS FONTES E LAVADOIROS

As fontes e os lavadoiros están directamente relacionados coa vida cotiá e o traballo. Nunha época na que o abastecemento de augas nas casas era algo pouco habitual, tanto homes como mulleres de calquera idade acudían a fontes e lavadoiros a buscar auga. Durante o tempo de espera para encher os recipientes establecíanse vínculos sociais entre os veciños. Os recipientes eran transportados na cabeza sobre un mulido polas mulleres ou colgados dun xugo polos homes.

Estas construcións abicábanse en lugares de fácil acceso próximas a camiños e, aínda hoxe, son unha lección do uso e aproveitamento da auga, xa que, eran primeiro fonte para consumo humano, logo lugar de abrevadeiro animal (nun cubículo pequeno) e por último zona de lavadoiro.

  

 

EL AGUA

EL RÍO ULLA

El río Ulla es, por su importancia histórica, el gran protagonista.

Vertebrador de muchos de los capítulos que han marcado la Historia, no sólo de Galicia, sino de la Península, ha sido utilizado a lo largo del tiempo por distintos pueblos tanto para el intercambio comercial y cultural (desde época prerromana) como para invasiones y saqueos de pueblos vikingos. Quizás el hecho más conocido, y que condicionó el futuro de Europa, fue el traslatio del apóstol Santiago, cuyo recuerdo se conserva en forma de cruz (perteneciente a un Vía Crucis do Ulla) en la playa fluvial de Vilarello.

Este río no sólo tiene importancia histórica, como demuestra la Red Natura 2000, sino que lo está dentro de esta protección ecológica europea de la biodiversidad. De esta forma se garantiza la conservación de vegetación como carrizales, juncos y pastos, adaptados a diferentes grados de salinidad.

EL RÍO LOURO

Aunque tiene su nacimiento en Ribocias (Caldas de Reis), el río Louro, con gran presencia en las Cernadas, trascurre casi paralelo al río Valga hasta desembocar en el Ulla.

EL RÍO VALGA

El río Valga, con un curso bastante accidentado, nace en el lugar del Monte Rosada y desemboca en el Ulla. En su curso riega desde las zonas elevadas de Martores o Chenlo hasta las zonas agrícolas de Campaña, dejando a su paso dos hermosas cascadas entre Raxoi y Parafita.

 

LA HUMANIZACIÓN DEL PAISAJE

LOS MOLINOS

Los molinos de Valgus se encuentran repartidos por todo el municipio y, en la memoria colectiva, quedan sus años de esplendor.

Estos molinos se pueden clasificar en las siguientes tipologías: el molino cubo, que almacena el agua y luego la va dando salida haciendo que se accione el mecanismo, y el de canales, que utiliza el flujo y la fuerza directa del caudal de agua para mover la rueda.

Ejemplos de ambas tipologías se pueden encontrar en torno a las cataratas del río Valga. Entre un magnífico bosque de ribera poblado de fresnos, alisos, abedules e impresionantes helechos. Estos molinos nos muestran la armonía con la naturaleza y el aprovechamiento que, en un pasado reciente, ya se ha hecho de las energías renovables.

LAS FUENTES Y LOS LAVADEROS

Las fuentes y lavaderos están directamente relacionados con la vida cotidiana y el trabajo. En una época en la que el abastecimiento de agua en las casas era poco común, tanto hombres como mujeres de todas las edades acudían a fuentes y lavaderos en busca de agua. Durante el tiempo de espera para llenar los recipientes se establecieron vínculos sociales entre los vecinos. Los recipientes eran transportados en la cabeza sobre un mullido por las mujeres  o colgados de un yugo por los hombres.

Estas construcciones estaban ubicadas en lugares de fácil acceso próximas a los cominos  y, aún hoy, son una lección sobre el uso y aprovechamiento del agua, ya que primero fueron fuente para consumo humano, luego lugar de abrevadero para animales (en un pequeño cubículo) y por último zona de lavadero.

  

THE WATER 

THE ULLA RIVER 

The Ulla River is, due to its historical importance, the great protagonist. Serving as the backbone for many chapters that marked history not only of Galicia but of the entire Peninsula, it has been used throughout history by different peoples for both commercial and cultural exchange (since pre-Roman times) and for invasions and raids by the Vikings. Perhaps the most well-known event that influenced the course of Europe was the relocation of the apostle Saint James (translatio), commemorated by a wayside cross (part of a Via Crucis of the Ulla) on the riverbank in Vilarello.

This river does not only have historical significance, as demonstrated by the Natura 2000 Network, being part of this European ecological protection for biodiversity. This way, the conservation of vegetation such as reeds, rushes, and pastures, adapted to different degrees of salinity, is assured.

THE LOURO RIVER 

Although it originates in Ribocias (Caldas de Reis), the Louro River, with a significant presence in the Cernadas area, then runs almost parallel to the Valga River before flowing into the Ulla.

THE VALGA RIVER 

The Valga River, with quite a rugged course, springs from Monte Rosada and flows into the Ulla. During its course, it irrigates from the elevated areas of Martores or Chenlo to the agricultural areas of Campaña, leaving two beautiful waterfalls behind, between Raxoi and Parafita.

LANDSCAPE HUMANIZATION 

THE MILLS 

Valga's mills are scattered throughout the municipality, and their years of splendor are treasured in collective memory. These mills can be classified into the following types: the "cubo" mill, which stores water and then releases it to activate the mechanism, and the "canle" mill, which uses the direct flow and force of the water for moving the wheel. Examples of both types can be found in the surroundings of the waterfalls of the Valga River, amidst a magnificent riparian forest populated with ash, alder, birch, and impressive beech trees. These mills make us realize the harmony with nature and the utilization of renewable energies in the recent past.

FOUNTAINS AND WASH HOUSES 

Fountains and wash houses are directly related to everyday life and work. In a time when water supply in homes was unusual, people of all ages, both men and women, used to go to fountains and wash houses to fetch water. During the waiting time to fill containers, social bonds were established among neighbors. The containers were transported on the head by women or hung from a yoke by men. These structures were located in easily accessible places near paths and, even today, serve as a lesson in the use and utilization of water, functioning first as a water source for human consumption, then as an animal watering place (in a small compartment), and finally a as a laundry area.

boton extensions

boton obradoiro

Volver