Accessibility Tools

O MEDIO NATURAL NO CONCELLO DE VALGA

O concello, ao igual que a maioría da comarca á que pertence (Ulla-Umia), caracterízase por pequenos núcleos de vivendas unifamiliares con horta sen organización planimétrica.

O clima oceánico co que conta Valga fai que a oscilación térmica vaia dende os 9-10 graos de media mínima aos 20-21 graos de media cálida. O val interior do río Louro é a zona máis cálida da conca do Ulla cunha media de 15 graos.

No Antigo réxime Valga contaba cunha parroquia máis, Requeixo, esta e Campaña pertencían á xurisdición de Padrón sendo o resto da xurisdición de Cordeiro. Xa no XIX aparece un concello constitucional nomeado Cordeiro que, coa división no 1822 das catro provincias de Galicia, unifica as parroquias que pertencían a Padrón. Isto non debeu ser do agrado dos habitantes de Campaña e Requeixo xa que piden ao Gobernador Civil, no 1935, ser un concello propio. A resposta non se fixo agardar sentenciando que «deben ser parte do axuntamento de Valga» engadindo ademais que había que potenciar a capital, Ponte-Valga.

No 1868 Valga sae reforzada dunha nova división territorial engadindo territorialmente a Catoira, pero se ben isto non se fixo realidade, pola contra perdeu a Requeixo no 1925 que se fundou como concello de Pontecesures no coñecido como Pacto da Devesa.

CONCELLO DE VALGA

40,6 KM2

LAT. 42.6943

LONX. -8.63943

42º41‘39” N

8º38‘22” O

PROVINCIA DE PONTEVEDRA-COMARCA ULLA-UMIA

 

EL MEDIO NATURAL EN EL MUNICIPIO DE VALGA

El municipio, como la mayor parte de la comarca a la que pertenece (Ulla-Umia), se caracteriza por pequeños núcleos de viviendas unifamiliares con huerto sin organización planimétrica.

El clima oceánico que tiene Valga hace que la oscilación térmica vaya desde los 9-10 grados de media mínima hasta los 20-21 grados de media cálida. El valle interior del río Louro es la zona más cálida de la cuenca del Ulla con una media de 15 grados.

En el Antiguo régimen, Valga tenía una parroquia más, Requeixo, ésta y Campaña pertenecían a la jurisdicción de Padrón, siendo el resto jurisdicción de Cordeiro. Ya en el siglo XIX aparece un ayuntamiento constitucional denominado Cordeiro que, con la división en 1822 de las cuatro provincias de Galicia, unifica las parroquias que pertenecían a Padrón. Esto no debió ser del agrado de los habitantes de Campaña y Requeixo ya que solicitaron al Gobernador Civil, en 1935, ser municipio propio. La respuesta no se hizo esperar, afirmando que "deben formar parte del ayuntamiento de Valga", añadiendo que había que potenciar la capital, Ponte-Valga.

En 1868, Valga sale reforzada por una nueva división territorial, añadiendo territorialmente Catoira, pero aunque esto no se hizo realidad, por el contrario, perdió Requeixo en 1925, que se fundó como municipio de Pontecesures en el conocido como Pacto da Devesa.

MUNICIPIO DE VALGA

40,6 KM2

LAT. 42.6943

LARGO. -8.63943

42º41'39" N

8º38'22" O

PROVINCIA DE PONTEVEDRA-COMARCA DE ULLA-UMIA

 

RURAL ENVIRONMENT IN THE MUNICIPALITY OF VALGA 

The municipality, like most of the surrounding region to which it belongs (Ulla-Umia), is characterized by small clusters of single-family homes with vegetable gardens in an unplanned organization.

Valga's oceanic climate results in a thermal fluctuation ranging from an average minimum of 9-10 degrees to an average warm of 20-21 degrees. The inner valley of the Louro River is the warmest area in the Ulla basin with an average temperature of 15 degrees. During the Old Regime, Valga had one more parish, Requeixo; both Requeixo and Campaña were under the jurisdiction of Padrón, whilst the rest belonged to Cordeiro's jurisdiction. In the 19th century, a constitutional municipality named Cordeiro emerged, and with the division of the four provinces of Galicia in 1822, it unified the parishes that belonged to Padrón. This did not please the residents of Campaña and Requeixo, as in 1935, they requested to be a separate municipality from Valga. The response was quick, stating that "they must be part of the Valga municipality," adding that it was necessary to promote the capital, Ponte-Valga. In 1868, Valga was strengthened by a new territorial division, incorporating Catoira. Nevertheless, although this did not materialize, it lost Requeixo in 1925, which became the municipality of Pontecesures in the well-known Devesa Pact.

MUNICIPALITY OF VALGA 40.6 KM2 

LAT. 42.6943 

LONG. -8.63943 

42°41'39" N 

8°38'22" W 

PROVINCE OF PONTEVEDRA - ULLA-UMIA REGION

boton extensions

boton obradoiro

Volver