Accessibility Tools

O POZO

A relación de Valga coa auga é intrínseca pola súa condición de val.

Os ríos Ulla, Valga e Louro, as Fervenzas de Parafita e Raxoi ou a Lagoa Mina Mercedes son exemplos naturais que evidencian este vínculo.

Pero, tamén, elementos etnográficos realizados polo ser humano están moi presentes. Así, muíños de auga, lavadoiros ou fontes construíron, nun pasado próximo, puntos de encontro sociais e de avance na calidade de vida.

Pozos, como o que aquí se conserva, serviron, e serven, para achegar a auga aos fogares. Isto supuxo unha gran mellora na hixiene, na gandería e na agricultura de autoconsumo.

 

EL POZO

La relación de Valga con el agua es intrínseca por su condición de valle.

Los ríos Ulla, Valga y Louro, las cascadas de Parafita y Raxoi o la laguna de Mina Mercedes son ejemplos naturales que evidencian este vínculo.

Pero, también, están muy presentes elementos etnográficos elaborados por humanos. Así, molinos de agua, lavaderos y fuentes han construido, en el pasado reciente, puntos de encuentro social y de progreso en la calidad de vida.

Los pozos, como el que aquí se conserva, servían, y sirven, para llevar agua a los hogares. Esto supuso una gran mejora en la higiene, la ganadería y la agricultura de autoconsumo.

  

THE WELL

Valga's connection with water is intrinsic due to its valley condition.

The Ulla, Valga, and Louro rivers, the waterfalls of Parafita and Raxoi, or the Mina Mercedes Lagoon are natural examples that highlight this connection. Additionally, human-made ethnographic elements are also very present. Water mills, wash houses, or fountains were, in the recent past, social meeting and advancement points in the quality of life.

Wells, like the one preserved here, served, and still serve, to bring water to households. This represented an enormous improvement in hygiene, livestock care, and self-consumption agriculture.

boton extensions

boton obradoiro

Volver