Accessibility Tools

CASA A BELLA OTERO

 A Bella Otero nace no seo dunha familia humilde. Grazas á tradición oral, máis dun século despois de nacer, realízase unha réplica do tipo de vivenda na que puido ter nacido a famosa actriz galega. Un modelo que coincide coas características da tipoloxía de vivenda mínima tradicional galega e convértese nun importante exemplo para coñecer a vida da poboación rural antes do desenvolvemento económico e industrial do século XIX.

A vivenda rural galega tiña un chan rectangular cunha superficie interior que non superaba os 60 m². A súa cuberta realizábase cun tellado a dúas augas, xeralmente cuberto con tellas ou lousa. As paredes eran xeralmente de cachotaría e cantería de granito, habitualmente revestido con morteiro de cal e area pintada de branco. A distribución espacial da casa era, un espazo único que se dividía cun taboado de madeira para xerar tres habitacións: cociña, corte e sobrado (dormitorio).

A cociña era a unidade principal da casa e era o lugar onde tivo lugar toda a actividade da familia. Era o centro da casa, o lugar onde se cociñaba, comía, recibíanse as visitas e onde se facían reunións ao carón da lareira.

A corte era o lugar onde se recollían os animais pola noite. A calor xerada por eles servía para quentar o cuarto familiar situado enriba e que utilizaba como piso un chan de madeira apoiado por vigas do mesmo material.

Nunha dependencia adxunta á casa estaba o alpendre. Lugar para almacenar os útiles agrícolas, o carro e outras ferramentas necesarias para o desenvolvemento do traballo agrícola e gandeiro.

 

CASA LA BELLA OTERO

 La Bella Otero nace en el seno de una familia humilde. Gracias a la tradición oral, más de un siglo después de nacer, se realiza una réplica del tipo de vivienda en la que pudo haber nacido la famosa atriz gallega. Un modelo que coincide con las características de la tipología de vivienda mínima tradicional gallega y se convierte en un importante ejemplo para conocer la vida de la población rural antes del desarrollo económico e industrial del siglo XIX.

La vivienda rural gallega teñia un suelo rectangular con una superficie interior que no superaba los 60 m². Su cubierta se realizaba con un tejado a dos aguas, generalmente cubierto con tejas o losas. Las paredes eran generalmente de cachotería y cantería de granito, habitualmente revestido de mortero de cal y arena pintado de blanco. La distribución espacial de la casa era, un espacio único que se dividía con un tablado de madera para generar tres habitaciones: cocina, cuadra y dormitorio.

La cocina era la unidad principal de la casa y era el lugar donde tuvo lugar toda la actividad de la familia. Era el centro de la casa, el lugar donde se cocinaba, comía, se recibían las visitas y donde se hacían reuniones en torno a la chimenea.

La cuadra era el lugar donde se recogían los animales por la noche. El calor generado por ellos servía para calentar el cuarto familiar situado encima y que utilizaba como piso un suelo de madera apoyado por vigas del mismo material.

En una dependencia adjunta a la casa estaba el cobertizo. Lugar para almacenar los aperos agrícolas, el carro y otras herramientas necesarias para el desarrollo del trabajo agrícola y ganadero.

 

“CASA A BELLA OTERO”

A Bella Otero was born into a humble family. Thanks to oral tradition, more than a century after her birth, a replica of the type of dwelling in which the famous Galician actress could have been born was created. This model aligns with the characteristics of the traditional Galician minimal housing typology and becomes a relevant example for understanding the life of the rural population before the economic and industrial development of the 19th century.

The rural Galician dwelling had a rectangular floor with an interior area not exceeding 60 m². Its roof was constructed with a gabled roof, usually covered with tiles or slate. The walls were typically made of rubblestone and granite masonry, often coated with lime and sand mortar, painted white. The spatial distribution of the house consisted of a single space divided by a wooden partition to create three rooms: kitchen, courtyard, and loft (bedroom).

The kitchen was the main unit of the house and served as the hub for all family activities. It was the center of the house, where cooking, eating, receiving visitors, and family gatherings around the fireplace took place.

The courtyard was the area where animals were housed at night. The heat generated by them served to warm the family room located above, using a wooden floor supported by beams of the same material.

In an attached dependency to the house was the porch, a place to store agricultural tools, the cart, and other equipment necessary for agricultural and livestock work.

boton extensions

boton obradoiro

Volver