Accessibility Tools

A BELLA OTERO E O SEU MUNDO

A Bella Otero (Agustina de Carmen Otero), nace un 19 de decembro (segundo partida bautismal) de 1868 no concello de Valga, no seo dunha familia humilde. En 1880 deixa a súa Galicia natal e emprende un camiño de ida, sen volta, que a levará a percorrer as principais cidades do mundo, convertida nunha actriz moi admirada e símbolo do seu tempo, A Belle Époque. En Barcelona, comezará a súa aprendizaxe como bailarina de espectáculos baixo o nome de Carolina Otero.

Con 20 anos coñece ao banqueiro catalán Furtià quen lle infunde o seu interese polo teatro e, en 1889, ano de sorte de Carolina, instálase en París con Furtià, quen lle presenta a Josep Oller, empresario teatral do Moulin Rouge e o Olympia. Oller ábrelle as portas do mundo do espectáculo, tras preparala nas disciplinas de cante e baile español, e presentala ao Conde Kessler e Ernest André Jurgens, representantes do museo e sala de espectáculos Eden Musée de Nova York, que buscaban artistas parisienses para actuar en Estados Unidos. O 21 de setembro de 1890, A Bella Otero chega a Nova York con grande expectación debido á campaña de prensa e publicidade, previamente planificada por Jurgens. Neste ano, coñecerá a William Kissam Vanderbilt, neto do creador das liñas ferroviarias e fluviais americanas, quen terá unha relación con Carolina durante sete anos. O éxito americano terá como consecuencia unha xira por Europa que se inicia no Empire Theatre en Londres e despois en Berlín, onde coñecerá ao Kaiser Guillerme II, para continuar por outras cidades como Viena, Budapest, Bucarest, Moscova e San Petersburgo como resultado. Nesta cidade trabará amizade co Gran Duque Pedro, neto de Nicolás I, e coñece ao futuro tsar, Nicolás II.

En agosto de 1892 volve a París e actúa no Cirque d’Été, onde coñecerá ao príncipe Alberte de Mónaco. A Bella Otero, tralo ofrecemento de Édouard Marchand, director de Foiles Bergére, asina un contrato para actuar no famoso local de espectáculos parisiense, ao que permanece vinculada toda a súa vida.

Entre 1893 e 1897 foise creando a lenda da Bella Otero, ata tal punto que coñecerá aos principais personaxes da aristocracia, da política e as finanzas de Europa.

En 1898 o gran duque Pedro de Rusia convidouna a San Petesburgo no verán. A Bella Otero aparece acompañada na súa escena de baile de Mesguich, asistente do inventor do cine Louis Loumiere, que filmará o show que estrea Carolina. A película realizada, «La Valse Brisante», foi proxectada o 26 de setembro en Moscova como principal atractivo dun festival benéfico promovido pola familia real rusa, non sen certo escándalo.

En 1900, ano da Exposición Universal de París, Carolina Otero xa era un fito vinculado ao espectáculo parisiense. Entre agosto e decembro de 1906, Carolina Otero fai unha xira por América Latina: Arxentina, Uruguai e Brasil. En 1912 coñece a Alfonso XIII e ao emperador de Xapón, Meiji Tenno. Un ano despois representa a ópera Carmen de Bizet, en Rouen e Londres.

Tralo estalido da Primeira Guerra Mundial, o seu mundo derrubouse e refúxiase en Montecarlo. En 1924 establécese en Niza. Dous anos máis tarde, o xornal parisiense Comaedia, publica en fascículos as súas memorias cunha introdución de Claude Valmont. Cos beneficios obtidos, compra en 1927, a súa residencia Vila Carolina, en Niza, que venderá en 1938 aburada polas débedas. Vivirá na pobreza ata a súa morte en Niza, o 11 de abril de 1965, cidade onde repousan os seus restos no Cemiterio do Leste.

O mundo de «Verietés» revoluciona a oferta nocturna dun París que se converte na «Cidade da Luz», grazas á substitución da iluminación pública de gas polas lámpadas alimentadas pola electricidade.

Os lugares míticos, como Moulin Rouge, Folies Bergère ou o Gato Negro, serán os temas favoritos de artistas como Toulouse-Lautrec.

Actrices como a Bella Otero ou Liane de Pougy convertíanse en personaxes sedutores da sociedade parisiense e europea amosando os seu encantos lucindo sofisticados traxes e xoias. Tamén, estes anos, foron o gran momento da moda en París; foi, sobre todo, o reinado da muller, a parisiense. Modistas, xoieiros ou decoradores redobraban os seus esforzos para realzar os seus encantos e acentuar os seus atractivos. Foi a opulencia nos adornos: abelorios abraiantes, teas con brocados, bordados en perlas, boas de plumas, chapeaus inmensos decorados con plumas e outros accesorios, arabescos nos broches e pendentes…

Foron ao redor de cincuenta anos de avances continuados e un benestar impensable en épocas anteriores que foron acalados co profundo da Primeira Guerra Mundial.

 

LA BELLA OTERO Y SU MUNDO

La Bella Otero (Agustina de Carmen Otero) nace un 19 de diciembre (según partida bautismal) de 1868 en el municipio de Valga, en el seno de una familia humilde. En 1880 abandonó su Galicia natal y emprende un camino de oda, sin retorno, que la llevará a recorrer las principales ciudades del mundo, convirtiéndose en una actriz muy admirada y símbolo de su época, la Belle Époque. En Barcelona comenzará su formación como bailarina de espectáculo bajo el nombre de Carolina Otero.

A los 20 años conoció al banquero catalán Furtià, quien le inculcó su interés por el teatro y, en 1889, año de suerte de Carolina, se instaló en París con Furtià, quien le presentó a Josep Oller, dueño del teatro del Moulin Rouge y el Olympia. Oller le abre las puertas al mundo del espectáculo, tras prepararla en las disciplinas del canto y el baile español, y presentarle al Conde Kessler y a Ernest André Jurgens, representantes del museo y sala de espectáculos Eden Musée de Nueva York, que buscaban artistas parisinos para actuar en los Estados Unidos unidos. El 21 de septiembre de 1890, La Bella Otero llega a Nueva York con gran expectación debido a la campaña de prensa y publicidad planeada previamente por Jurgens. Este año conocerá a William Kissam Vanderbilt, nieto del creador de las líneas ferroviarias y fluviales americanas, quien mantendrá una relación con Carolina durante siete años. El éxito americano tendrá como consecuencia una gira por Europa que comienza en el Empire Theatre de Londres y luego en Berlín, donde conocerá al Káiser Guillerme II, para continuar por o cerca de ciudades como Viena, Budapest, Bucarest, Moscú y San Petersburgo como resultado. En esta ciudad entablará amistad con el Gran Duque Pedro, nieto de Nicolás I, y conoce al  futuro zar, Nicolás II.

En agosto de 1892 regresó a París y actuó en el Cirque d'Été, donde conocerá al Príncipe Alberte de Mónaco. Bella Otero, tras la oferta de Édouard Marchand, director de Foiles Bergére, firma un contrato para actuar en el famoso local de espectáculos parisino, al que permanece vinculada durante toda su vida.

Entre 1893 y 1897 se fue creando la leyenda de Bella Otero, a tal punto que conocerá a los principales personajes de la aristocracia, la política y las finanzas de Europa.

En 1898, el gran duque Pedro de Rusia la invitó a San Petersburgo en el verano. Bella Otero aparece acompañada en su escena de baile por Mesguich, asistente del inventor del cine Louis Loumiere, quien filmará el espectáculo que estrena Carolina. La película realizada, «La Valse Brisante», se proyectó el pasado 26 de septiembre en Moscú como principal atractivo de un festival benéfico promovido por la familia real rusa, no sin cierto escándalo.

En 1900, año de la Exposición Universal de París, Carolina Otero ya era un hito vinculado al espectáculo parisino. Entre agosto y diciembre de 1906, Carolina Otero hace una gira por América Latina: Argentina, Uruguay y Brasil. En 1912 conoce a Alfonso XIII y al emperador de Japón, Meiji Tenno. Un año más tarde representa la ópera Carmen de Bizet, en Rouen y Londres.

Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, su mundo se derrumba y se refugia en Montecarlo. En 1924 se instala en Niza. Dos años más tarde, el periódico parisino Comaedia, publica en fascículos sus memorias con una introducción de Claude Valmont. Con los beneficios obtenidos, compra, en 1927 su residencia Vila Carolina, en Niza, que venderá en 1938, agobiada por deudas. Vivirá en la pobreza hasta su muerte en Niza, el 11 de abril de 1965, ciudad donde descansan sus restos en el Cementerio del Leste.

El mundo de "Verietés" revoluciona la oferta nocturna de un París que se convierte en la "Ciudad de la Luz", gracias a la sustitución del alumbrado público de gas por lámparas alimentadas por electricidad.

Lugares míticos, como el Moulin Rouge, el Folies Bergère o el Gato Negro, serán los temas favoritos de artistas como Toulouse-Lautrec.

Actrices como Bella Otero o Liane de Pougy se convirtieron en personajes seductores de la sociedad parisina y europea, haciendo gala de sus encantos luciendo sofisticados trajes y joyas. Además, estos años fueron el gran momento de la moda en París; fue, sobre todo, el reinado de la mujer, la parisina. Modistas, joyeros o decoradores redoblaron sus esfuerzos para realzar sus encantos y acentuar sus atractivos. Era la opulencia de los adornos: impresionantes abalorios, telas de brocado, bordados en perlas, boas de plumas, enormes chapeaus decorados con plumas y otros complementos, arabescos en broches y pendientes...

Fueron alrededor de cincuenta años de progreso continuo y bienestar impensables en épocas anteriores que fueron silenciados en lo más profundo de la Primera Guerra Mundial.

 

BELLA OTERO AND HER WORLD

Bella Otero (Agustina de Carmen Otero) was born on December 19th (according to the baptismal record) in the municipality of Valga, in the bosom of a humble family. In 1880, she left her native Galicia and embarked on a one-way journey that would take her to the main cities of the world, becoming a highly admired actress and a symbol of her time, the Belle Époque. In Barcelona, she began her apprenticeship as a dancer in shows under the name Carolina Otero.

At the age of 20, she met the Catalan banker Furtià, who implanted in her an interest in theater. In 1889, Carolina settled in Paris with Furtià, who introduced her to Josep Oller, a theatrical entrepreneur of the Moulin Rouge and the Olympia. Oller opened the doors of the entertainment world for her, preparing her in the disciplines of singing and Spanish dance, and introduced her to Count Kessler and Ernest André Jurgens, representatives of the Eden Musée museum and show venue in New York. They were looking for Parisian artists to perform in the United States. On September 21st, 1890, Bella Otero arrived in New York with great anticipation due to the previously planned press and publicity campaign by Jurgens. In that year, she met William Kissam Vanderbilt, grandson of the creator of the American railway and steamship lines, with whom she had a relationship for seven years. The American success resulted in a European tour, starting at the Empire Theatre in London and then in Berlin, where she meets Kaiser Wilhelm II, and moving on to other cities such as Vienna, Budapest, Bucharest, Moscow, and St. Petersburg. In this city, she started a friendship with Grand Duke Peter, grandson of Nicholas I, and met the future tsar, Nicholas II.

In August 1892, she returned to Paris and performed at the Cirque d'Été, where she would meet Prince Albert of Monaco. Bella Otero, after an offer from Édouard Marchand, the director of Folies Bergère, signed a contract to perform at the famous Parisian entertainment venue, to which she remained linked for her entire life. Between 1893 and 1897, the legend of Bella Otero continued to grow, to the extent that she would meet the prominent figures of European aristocracy, politics, and finance.

In 1898, Grand Duke Peter of Russia invited her to St. Petersburg for the summer. Bella Otero appeared on stage with Mesguich, an assistant to the inventor of the cinema Louis Lumière, who filmed the show that Carolina premiered. The resulting film, "La Valse Brisante," was screened on September 26th in Moscow as the main attraction of a charity festival promoted by the Russian royal family, not quite free of some scandal.

In 1900, the year of the Universal Exhibition in Paris, Carolina Otero was already an icon associated with Parisian entertainment. Between August and December 1906, Carolina Otero toured Latin America: Argentina, Uruguay, and Brazil. In 1912, she met Alfonso XIII and the Emperor of Japan, Meiji Tenno. A year later, she performed in the opera Carmen by Bizet in Rouen and London.

After the outbreak of World War I, her world collapsed, and she sought refuge in Monte Carlo. In 1924, she settled in Nice. Two years later, the Parisian newspaper Comaedia published her memoirs in installments with an introduction by Claude Valmont. With the profits obtained, she bought her residence Villa Carolina in Nice in 1927, which she would sell in 1938, overwhelmed by debts. She lived in poverty until her death in Nice on April 11, 1965, where her remains rest in the Cemetery of the East.

The world of "Verietés" revolutionizes the nightlife offer of Paris, that becomes the "City of Light", thanks to the replacement of gas street lighting with electricity-powered lamps. Mythical places like Moulin Rouge, Folies Bergère, or the Black Cat turn into favorite themes for artists like Toulouse-Lautrec.

Actresses such as Bella Otero or Liane de Pougy became seductive figures in the Parisian and European society, flaunting their charm in sophisticated costumes and jewelry. Also, these years were the great moment of fashion in Paris; it was, above all, the reign of the Parisian woman. Dressmakers, jewelers, or decorators redoubled their efforts to enhance their charisma and accentuate their attractiveness. It was all about opulence in adornments: dazzling beads, fabrics with brocades, pearl embroideries, feather boas, huge hats embellished with feathers and other accessories, arabesque patterns in brooches and earrings...

It was a period of about fifty years of continuous progress and well-being that had been unimaginable in previous times, abruptly interrupted by the start of World War I.

boton extensions

boton obradoiro

Volver