Resolución de Alcaldía de designación de membros do tribunal e aprobando lista provisional da convocatoria para a selección doutro persoal laboral temporal de electricista por substitución provisional de vacante por xubilación mediante concurso-oposición
 
 RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
 
Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante concurso-oposición en réxime de persoal laboral, da praza de electricista por substitución provisional de vacante por xubilación mediante concurso-oposición.
 
De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía núm. 2018-0452 de data 19 de outubro de 2018, e en virtude do artigo 20 do Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal ao Servizo da Administración Xeral do Estado e de Provisión de Postos de Traballo e Promoción Profesional dos Funcionarios Civís da Administración Xeral do Estado aprobado polo Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 21.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local, en uso das miñas atribucións,
 
RESOLVO:
 
PRIMEIRO. Designar como membros do Tribunal que debe xulgar as correspondentes probas a:
— Presidente: Serafín Vigo García, ou persoa en quen delegue
— Secretario: Juan Manuel Salguero del Valle, ou persoa en quen delegue
— Vogal: Mª José Devesa Fernández, ou persoa en quen delegue
— Vogal: Francisco José Jamardo Penalta, ou persoa en quen delegue
— Vogal: Simeón Barros Jamardo, ou persoa en quen delegue
 
SEGUNDO. Aprobar a seguinte relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos:
 
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
- MUÑÍZ GARCÍA, ALEJANDRO, DNI 35489101D
- LOURO SANTIAGO, JOSÉ JAVIER, DNI 76867614G
- CAJARAVILLE SOUTO, ADRIÁN, DNI 35489096G
- BOUZÓN LORENZO, LUIS MIGUEL, DNI 35486752Y
- TURNES OLIVERA, RUBÉN, DNI 78796259F
- MORLÁN PEREIRA, DIEGO, DNI 35484595B
- CASAL TOUCEDA, JORGE, DNI 36147856K
- GONZÁLEZ BUSTELO, JUAN JOSÉ, DNI 45952998X
 
RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS:
- LUCIO RODRÍGUEZ, DAVID, DNI 35465447E
- BERMÚDEZ TOUCEDA, ESTEBAN, DNI 35472750B
- ORDOÑEZ ORDOÑEZ, JUAN RAMÓN, DNI 33270888P
Polas causas seguintes: non posuír titulación requirida
 
TERCEIRO. Os aspirantes excluídos dispoñen dun prazo de TRES DÍAS HÁBILES, a partir da publicación deste anuncio na Sede electrónica do Concello de Valga (7 de novembro de 2018) para formular reclamacións ou emendar os defectos que motiven a súa exclusión.
 
CUARTO. Publicar a relación provisional de admitidos e excluídos na sede electrónica deste Concello [dirección https://valga.sedelectronica.gal] e no taboleiro de anuncios do Concello.
 
O alcalde,
José Mª Bello Maneiro
 

boton auditorio

boton edificio usos admin

boton casa cultura

boton codi

boton facebookboton twitter   boton youtube

boton sede electronica

boton bandos

boton bella otero

boton rueiro

boton directorio

boton radio

boton tempo

Volver