- As novas admisións poden tramitarse ata o día 12 de xuño e despois serán avaliadas pola Comisión de Baremación

- Poden matricularse nenos de 3 meses a 3 anos, tendo preferencia os empadroados en Valga

escola infantil

Valga, 19 de maio de 2020.

A Escola Infantil Municipal de Valga ten aberto ata o día 12 de xuño o prazo para a reserva de prazas para novos alumnos para o curso 2019/2020.

As familias teñen que cubrir un formulario cos datos do alumno que poden descargar na páxina web municipal (premendo AQUÍ) ou solicitar no departamento de Servizos Sociais do Concello (986 55 94 56). O impreso deberá entregarse no Concello acompañado da seguinte documentación:

  • Libro de Familia onde apareza o alumno para o que se solicita o ingreso.
  • Documento Nacional de Identidade (DNI) ou Pasaporte dos pais ou titores.
  • Certificado de empadroamento ou convivencia da unidade familiar expedido polo Concello.
  • No caso de separación, divorcio e nulidade matrimonial, acreditación de dita circunstancia, con expresión do réxime de visitas.
  • Unha fotocopia da última nómina de cada un dos membros da unidade familiar en activo. No caso de traballadores autónomos, presentarase o xustificante do último ingreso a conta trimestral presentado.

No caso de que un ou varios dos membros da unidade familiar non teñan ocupación laboral, presentarán unha certificación do INEM, ou do organismo autonómico correspondente, que acredite a situación de desemprego ou de percepción, ou non, de prestacións por aquel concepto.

  • No caso de persoas que tivesen presentada a declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF):
  1. Unha copia da declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas da unidade familiar. En caso de declaración individuais, presentarán unha copia da declaración de cada membro da unidade familiar obrigado a declarar.
  2. Os solicitantes da devolución rápida presentarán unha copia da comunicación que lles remitira a Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en aplicación da normativa tributaria reguladora do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.
  3. No caso de persoas que non tivesen presentada a declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, certificación dos datos existentes na administración, que expide a Axencia Estatal da Administración Tributaria.
  • Outros documentos acreditativos de todas aquelas situación que, por baremo, sexan susceptibles de puntuación.

Unha vez rematado o prazo de presentación, as solicitudes serán avialadas pola Comisión de Baremación.

Na Escola Infantil Municipal poden matricularse nenos de 3 meses a 3 anos de idade, tendo preferencia os empadroados en Valga.

Descarga do formulario de matrícula 

bando EIM 20 21

boton auditorio

boton edificio usos admin

boton casa cultura

boton codi

boton facebookboton twitter   boton youtube

boton cita previa sede

boton sede electronica

boton bella otero

boton rueiro

boton tokapp

boton directorio

boton tempo

Volver