-A Corporación tamén acordou resolver o contrato de xestión do Punto Limpo coa empresa Soil Recovery, que se declarou insolvente

- A subministración de enerxía eléctrica aos edificios e instalacións públicas sairá a concurso cun orzamento de 612.018 euros

Plenoxullo2019

Valga, 13 de agosto de 2019.

O Pleno do Concello de Valga aprobou onte –cos votos a favor do grupo de goberno e a abstención do PSOE e Mareas– o Plan Municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais, un documento elaborado pola empresa pública Seaga dentro do convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural, a Fegamp e o Concello para a planificación da prevención e a xestión da biomasa nas redes de faixas secundarias.

O plan incorpora unha análise territorial e xeográfica dos 40’6 quilómetros cadrados do termo municipal de Valga, atendendo especialmente ao seu medio natural: climatoloxía, edafoloxía, hidroloxía, flora, fauna e espazos naturais protexidos. Tamén inclúe unha análise do risco de incendios elaborada a partir dos datos da Consellería do Medio Rural para o período 2008-2017, no que se contabilizaron un total de 50 lumes con 18’78 hectáreas queimadas. En base a estes datos conclúese que o índice de risco potencial (IRP) de incendio é alto, estando declarado o concello como zona de alto risco (ZAR).

Este Plan Municipal establece as redes secundarias de faixas de xestión da biomasa, que posúen a función prioritaria de protección dos núcleos poboacionais, das infraestruturas, dos equipamentos sociais, das zonas edificadas, dos parques e dos polígonos industriais.

En base a este obxectivo, será obrigatorio por parte dos propietarios dos terreos xestionar a biomasa vexetal nas redes secundarias situadas nunha franxa de 50 metros arredor do solo urbano, de núcleo rural e urbanizable. Tamén se xestionará a biomasa arredor das edificacións destinadas a persoas, vivendas illadas, urbanizacións, depósitos de lixo, cámpings, gasolineiras e parques e instalacións industriais situados a menos de 400 metros do monte.

No tocante ás redes terciarias de faixas de xestión de biomasa localizadas en terreos forestais e vinculadas a infraestruturas de uso público como camiños, vías, estradas de titularidade municipal, pistas forestais, faixas auxiliares de pista ou áreas cortalumes, é competencia do Concello adoptar as medidas de prevención de incendios que lle correspondan.

Outros asuntos da orde do día

Na sesión ordinaria celebrada onte pola tarde aprobouse tamén a resolución do contrato de xestión e explotación do Punto Limpo e da Planta de residuos da construción coa empresa Soil Recovery S.L., despois de que a compañía comunicase ao Concello a súa insolvencia económica e a imposibilidade de continuar xestionando as citadas instalacións municipais. O grupo de goberno e o PSOE votaron a favor e Mareas Locais abstívose.

O Concello iniciará agora un procedemento para a adxudicación do novo contrato e, mentras tanto, está ao cargo da xestión do Punto Limpo e da Planta de residuos da construción, que están abertos os martes pola mañá e os venres pola tarde.

O terceiro punto que se someteu a votación no Pleno foi a contratación da subministración de enerxía eléctrica aos edificios e instalacións públicas por un importe de 612.018’92 euros. O contrato terá unha duración dun ano con posibilidade de prórroga durante outro máis. O anuncio de licitación publicarase no Diario Oficial da Unión Europea e tamén no perfil do contratante do Concello, ao igual que o prego de cláusulas administrativas e prescripcións técnicas. Neste caso só o grupo de goberno votou a favor, mentras que PSOE e Mareas abstivéronse.

boton auditorio

boton edificio usos admin

boton casa cultura

boton codi

boton facebookboton twitter   boton youtube

boton sede electronica

boton bandos

boton bella otero

boton rueiro

boton tokapp

boton directorio

boton radio

boton tempo

Volver