RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE DESIGNACIÓN DE MEMBROS DO TRIBUNAL E APROBANDO LISTA PROVISIONAL DA CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE CATRO TRABALLADORES EN RÉXIME DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL(CONDUTOR, TRACTORISTA, ALBANEL E CARPINTEIRO) MEDIANTE OPOSICIÓN

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as probas de selección de persoal para a contratación mediante oposición en réxime de persoal laboral temporal de 4 traballadores (condutor, tractorista, albanel e carpinteiro)

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía núm. 2018-0554 de data 11 de decembro de 2018, e en virtude do artigo 20 do Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal ao Servizo da Administración Xeral do Estado e de Provisión de Postos de Traballo e Promoción Profesional dos Funcionarios Civís da Administración Xeral do Estado aprobado polo Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, e do artigo 21.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local

En uso das miñas retribucións

 

RESOLVO

PRIMEIRO. Designar como membros do Tribunal que debe xulgar as correspondentes probas a:

— Presidente: Serafín Vigo García, ou persoa en quen delegue

— Secretario: Juan Manuel Salguero del Valle, ou persoa en quen delegue

— Vogal: Mª José Devesa Fernández, ou persoa en quen delegue

— Vogal: Francisco José Jamardo Penalta, ou persoa en quen delegue

— Vogal: Simeón Barros Jamardo, ou persoa en quen delegue

 

SEGUNDO. Aprobar a seguinte relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

CONDUTOR

- FERRO GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL 76871840K

- RODRIGUEZ COUSELO, ALFONSO 77400493L

- BARROS GARCÍA, JOSÉ MANUEL 35444543W

- PADÍN VILA, SANTIAGO 35484729F

- MAGARIÑOS TRASANDE, MANUEL 76861802B

- FERNÁNDEZ CASTROMÁN, DAVID 35477129

- BELLO FERREIRÓS, JAVIER 35462216B

- DEVESA BUSTO, JOSÉ MANUEL 768708688

- VALIÑO PRATA, MIGUEL 35473667P

TRACTORISTA

- SENÍN MONTÁNS, ADOLFO RUBÉN 76819497A

- RODRÍGUEZ COUSELO, ALFONSO 77400493L

- PADÍN VILA, SANTIAGO 35484729F

- FREIRE GARCÍA, FRANCISCO JAVIER 33270970K

- MAGARIÑOS TRASANDE, MANUEL 76861802B

- FERNÁNDEZ CASTROMÁN, DAVID 35477129C

- BELLO FERREIRÓS, JAVIER 35462216B

ALBANEL

- SANMARCO FERNÁNDEZ, JORGE 35472852K

- FREIRE GARCÍA, FRANCISCO JAVIER 33270970K

- FREIRÍA PARDAL, JOSÉ 35444911W

- PARGA RUIBAL, LUIS 35306352H

- SANTOS LOURO, ANTONIO 35431419B

CARPINTEIRO

- EIRAS TOBÍO, JUAN CARLOS 35482847B

RELACIÓN ASPIRANTES EXCLUÍDOS:

Ningún aspirante excluído

 

TERCEIRO. Publicar a relación provisional de admitidos e excluídos na sede electrónica deste Concello (dirección https://valga.sedelectronica.gal) e no taboleiro de anuncios do Concello.

Asinado dixitalmente en data ao marxe. O alcalde,

José Mª Bello Maneiro

 

Resolución completa

boton auditorio

boton edificio usos admin

boton casa cultura

boton codi

boton facebookboton twitter   boton youtube

boton cita previa sede

boton sede electronica

boton bella otero

boton rueiro

boton tokapp

boton directorio

boton tempo

Volver